Cách chơi Xì to 5 cây - Tải game trực tuyến để kiếm tiền thật

Điều lệ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: [email protected]

Ngày đăngTên tài liệuTải về
09/05/2023APH: Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2023
16/03/2023APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2023
15/06/2022APH: Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2022
15/06/2022APH: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
01/03/2022APH: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 6
26/06/2021APH: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
26/06/2021APH: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
26/06/2021APH: Quy chế quản trị nội bộ Công ty
25/06/2021APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5
16/04/2021APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4
11/12/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 3
08/07/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 2
30/03/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 1
13/01/2020APH: Điều lệ tổ chức và hoạt động