Cách chơi Xì to 5 cây - Tải game trực tuyến để kiếm tiền thật

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: [email protected]

Ngày đăngTên tài liệuTải về
30/10/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023
30/10/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023
29/08/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023
29/08/2023APH: Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2023
28/07/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023
28/07/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023
28/04/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023
28/04/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023
31/03/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
31/03/2023APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán
30/03/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC kiểm toán năm 2022
30/01/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2022
30/01/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022
30/01/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022
28/10/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022
28/10/2022APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022
29/08/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2022
29/08/2022APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2022
29/07/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022
29/07/2022APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022
28/04/2022APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 1 năm 2022
28/04/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022
28/04/2022APH: Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022
30/03/2022APH: Giải trình chênh lệch LNST BCTC đã kiểm toán năm 2021
30/03/2022APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán
30/03/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
28/01/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021
28/01/2022APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021
29/10/2021APH: Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
29/10/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021
29/10/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021
30/08/2021APH: Báo cào tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021
30/08/2021APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2021
30/07/2021APH: Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021
30/07/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021
30/07/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021
29/04/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021
29/04/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021
24/03/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
24/03/2021APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán
29/01/2021APH: Công văn giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2020
29/01/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020
29/01/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020
29/10/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020
29/10/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020
28/08/2020APH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (soát xét)
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (soát xét)
29/07/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020
29/07/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020
29/04/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020
29/04/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020
10/03/2020APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán
10/03/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán
13/01/2020Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn năm 2019
13/01/2020Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu năm 2019
13/01/2020Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán
13/01/2020Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
Ngày đăngTên tài liệuTải về
20/04/2023APH: Báo cáo thường niên năm 2022
18/04/2022APH: Báo cáo thường niên năm 2021
12/04/2021APH: Báo cáo thường niên năm 2020
27/03/2020APH: Báo cáo thường niên năm 2019
Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/07/2023APH : Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2023
30/01/2023APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
29/07/2022APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2022
28/01/2022APH: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021
29/07/2021APH: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021
25/01/2021APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
30/07/2020APH: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020
30/03/2020APH: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/07/2023Bản tin IR nửa đầu năm 2023
28/04/2023Bản tin IR quý 1 năm 2023
28/10/2022Bản tin IR quý 3 năm 2022
03/08/2022Bản tin IR quý 2 năm 2022
05/05/2022Bản tin IR quý 1 năm 2022
10/02/2022Bản tin IR năm 2021
02/11/2021Bản tin IR quý 3 năm 2021
03/08/2021Bản tin IR quý 2 năm 2021
29/04/2021Bản tin IR quý 1 năm 2021
29/01/2021Bản tin IR năm 2020
28/10/2020Bản tin IR Quý 3/2020
05/08/2020Bản tin IR Quý 2/2020